• Tuyển dụng

(Biên Hòa) Trưởng phòng ISO HSE/ ISO-HSE Manager: 01 vị trí

Do nhu cầu mở rộng sản xuất hiện đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:

Trưởng phòng ISO HSE: 01 vị trí

Mô tả công việc: 

- Establishing, implementing, maintaining and improving QMS following ISO 9001 & EMS following ISO 14001, OHSAS 45001 other standards (if any).
Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001, các tiêu chuẩn khác (nếu có).

- Promoting quality achievement and performance improvement throughout the organization.
Phát huy thành tích chất lượng và nâng cao hiệu suất toàn bộ tổ chức.

- Ensuring compliance with national and international standards and legislation
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và phát luật quốc gia và quốc tế.

- Supervise corrective and preventive actions at all units.
Giám sát hành động khắc phục và phòng ngừa ở tất cả các phòng ban.

- Setting up and maintaining controls and documentation procedures
Thiết lập và duy trì sự kiểm soát, thủ tục tài liệu.

- Control on writing procedures and management systems reports
Kiểm soát việc soạn thảo quy trình và báo cáo hệ thống quản lý.

- Managing activities of the ISO committee.
Quản lý các hoạt động của ban ISO.

- Consulting Board of Directors for building quality management system appropriate for each plant, product.
Tư vấn cho ban lãnh đạo để xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với mỗi nhà máy, sản phẩm.

- Controlling the setting up, application, maintenance and improvement of quality management systems of the company.
Kiểm soát việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

- Organizing internal/ external audits and monitor corrective and preventive.
Tổ chức đánh giá nội bộ/ bên ngoài và theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa.

- Planning and implementation of a management review.
Lập kế hoạch và thực hiện xem xét của lãnh đạo.

- Considering all of the company quality management system documents before submitting the Board of Directors.
Xem xét tất cả tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của công ty trước khi trình lên ban lãnh đạo.

- Manage on drafting and distributing documents of QMS/ EMS.
Quản lý việc soạn thảo và phân phối tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng / hệ thống quản lý môi trường.

- Identifying relevant quality-related training needs and delivering training.
Xác định nhu cầu đào tạo liên quan đến chất lượng và cung cấp các khóa đào tạo.

- Monitoring performance by gathering relevant data and producing statistical reports.
Theo dõi hiệu quả thực hiện bằng cách thu thập các dữ liệu liên quan và lập báo cáo thống kê.

Yêu cầu: 

- Bằng Đại học trở lên/ University Degree or above

- Ngành Hóa học hoặc các kiến thức liên quan đến An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Kiểm định ( Chemical Major/ or related to ISO HSE, Inspection)

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương (At least 1 year in related work)

- Kiến thức về hiệu chỉnh phân tích và các quá trình hóa học ( Knowledge of the Analyzer and its calibration as well as chemistry process)

- Kiến thức về các hệ thống quản lý như ISO9001, ISO14001, OHSAS,... (Knowledge of Management system such as ISO 9001, ISO 14001, OHSAS,...

- Tiếng Anh: 4 kỹ năng (English skill:4 skills)

- Computer skill/ kỹ năng vi tính: work , Excel, Power Point, Auto CAD, Access


Candidate Information :